shapeimage_97.png

Ur: Qvinnan bland skilda folk af Amand v. Schweiger - Lerchenfeld.
Illustrationer af A. Wanjura. fri öfversättning Egerius. C.E. Gernandts Boktryckeri Stockholm 1881.
”Då det inre af detta område, med en storlek som Europas, långt ifrån att vara någon obebodd ödemark eller det tröstlösa hemmet för något rått naturfolk, tvärt om - låt vara också blott der de egentliga kineserna hafva sina hemvist - er ett på en hög grad af utveckling stående kulturland, måste emellertid denna dess på en gång obekanthet och otillgänglighet i dubbel måtto reta vetgirigheten. I sjelfva verket hafva de nyligen företagna, epokgörande forskningarna af friherre von Richthofen, den förste europe, som öfverfarit större sträckor af det ofantliga riket, ledt till geografiska upptäckter, hvilka äro överaskande nog.”

”Rörande qvinnokönets ställning inom landet i dess helhet föreligga olika uppgifter. Säkert är att tillträde till familjen ännu idag är främlingen förmenadt och att den artige sonen af det blommiga riket, till och med i de städer, der det dagliga lifvets äflan blandar kineser och vesterländingar om hvarandra, med bestämdhet afböjer hvarje umgänge inomhus - med undantag, det förstår sig, af det etikettmessiga - med de sistnämnda.”

mottagningssal.jpgEn_pepphoanska.jpg